Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Korporátní právo

Právo obchodních společností a koncernové právo

  • Komplexní zajištění založení obchodních společností, včetně zastupování v řízení před rejstříkovým soudem a živnostenským úřadem.
  • Úprava právních poměrů společností vhodnou formulací stanov, společenských smluv a jiných statutárních dokumentů, podpora při svolávání a organizaci valných hromad, při změnách zakladatelského právního jednání společnosti (stanov, společenských smluv), při změnách základního kapitálu, při volbě a odvolání členů orgánů společnosti, zastupování společníků na valných hromadách.
  • Zajištění převodů podílů či akcií.
  • Komplexní právní zajištění přeměn obchodních společností (fúze, rozdělení, převzetí jmění společníkem, změna právní formy).
  • Zajištění procesu likvidace společností.
  • Optimalizace vztahů mezi ovládanými a ovládajícími osobami včetně posuzování rizik odpovědnosti ovládající osoby vůči osobě ovládané.

Právo cenných papírů včetně práva směnečného

  • Komplexní právní poradenství v oblasti cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů s užším zaměřením na akcie a jiné účastnické cenné papíry vydávané akciovou společností, zejména pak poradenství při emisích akcií a jiných účastnických cenných papírů, jejich upisování, převodech a výměně.
  • Právní poradenství při přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry a přeměně zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry.
  • Právní poradenství při veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů.
  • Právní poradenství v oblasti směnečného a šekového práva, včetně zastupování klienta ve sporech týkajících se směnek či šeků.
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti