Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Podnikové finance

Nabízíme Vám odbornou pomoc v procesu obstarávání finančních zdrojů a rozhodování o jejich správném investování a rozdělování, aby finanční řízení Vašeho podniku zabezpečovalo plnění tří zásadních finančních cílů: platební schopnost, likviditu a rentabilitu.

Pomůžeme Vám:

  • Analyzovat skutečnou současnou finanční situaci Vaší společnosti. Toho můžeme dosáhnout zpracováním finanční analýzy, analýzy předlužení, analýzy klíčových problémů nebo zpracováním jiných speciálních analýz.
  • Zaměřit se na budoucnost – Námi poskytované poradenské služby zahrnují strategické finanční plánování, investiční rozhodování, optimalizaci financování a sanaci bilancí, plánování a optimalizaci Cash Flow, atd..

Finanční analýza

Kreston A&CE vyvinula technologii na zjišťování skutečného finančního stavu společností, což umožnilo jak zapojení auditorských, tak znaleckých a finančních profesí. Výsledkem je originální způsob přípravy vstupních dat zaručujících větší spolehlivost výstupních údajů. Koncepce nezávislé finanční analýzy vypracované v Kreston A&CE je založena na seriozním získání a ověření vstupních údajů tak, aby výsledná analýza odrážela skutečný stav Vaší společnosti. Nabízíme Vám komplexní finanční analýzu vývoje základních finančních ukazatelů Vaší společnosti, analýzu srovnáním s průměrem v odvětví a taktéž analýzu srovnáním s jiným podobným subjektem.

Výstupy námi provedené finanční analýzy zahrnují

  • Bilanční a výsledkový model údajů zobrazujících skutečný stav Vaší společnosti
  • Analýzu pracovního kapitálu (Working Capital) a analýzu EBITDA
  • Analýzu vlivu zásadních událostí a rozhodnutí ve společnosti za vybrané období na finanční výsledky
  • Hodnotový a graficky znázorněný vývoj zásadních ukazatelů za vybrané období
  • Srovnání zásadních ukazatelů Vaší společnosti s jiným podobným subjektem
    (např. konkurenčním, pokud jsou jeho údaje k disposici)
  • Srovnání zásadních ukazatelů Vaší společnosti s průměrem ve Vašem odvětví

Nabízíme Vám odbornou pomoc při finančním vyhodnocení a posouzení připravované nebo stávající strategie z hlediska její proveditelnosti.

Analýza předlužení a insolvence

Jedním ze zásadních podkladů při rozhodování o dalším směřování Vaší firmy může být analýza předlužení a případně insolvence, na jejímž základě lze kvalifikovaně doložit, zda ve Vaší společnosti konkurzní situace nastala či nikoliv. Naše znalosti z oblasti financí, oceňování, znalectví a práva nám umožňují přesná zjištění, zda a kdy se společnost stala předluženou nebo je insolventní ve smyslu insolvenčního zákona. Analýzu předlužení můžeme pro Vás zpracovat buď jako odborný názor nebo formou znaleckého posudku.

Optimalizace Cash Flow – řízení pohledávek

Odborní pracovníci Kreston A&CE se podíleli na obsáhlém počtu projektů optimalizace Cash Flow v České republice. Na základě těchto zkušeností jsou schopni lépe porozumět jedinečným potřebám Vaší společnosti a pomoci Vám upravit vnitřní procesy. Pomůžeme Vám nejen s efektivním řízením pohledávek, ale i přenastavením celého firemního procesu sales-to-cash tak, aby přinášel měřitelnou a trvale udržitelnou hodnotu.

Investiční záměry a rozhodnutí

S naší pomocí můžete dosáhnout snížení rizik spojených s investováním. Vyhodnotíme Vaše investiční záměry pomocí moderních metod založených na čisté současné hodnotě (NPV) nebo případně pomocí jiných tradičních metod (doba návratnosti).

Zpět na výpis služeb

Podnikové finance

Rádi Vám pomůžeme!

David

Ing. David Hrazdíra

Partner

+420 604 219 917

d.hrazdira@kreston.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti