Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Due Diligence

V procesu Due Diligence pro Vás zjistíme základní informace o všech významných rizicích z vybraných oblastí spojených s prověřovaným subjektem, aby Vaše společnost neutrpěla žádné významné dodatečné výdaje po provedení akvizice, které by vyplynuly z neznalosti těchto rizik.

Plánujete kapitálový vstup do nové společnosti, hodláte koupit nějakou společnost? Pomůžeme Vám odhalit případná rizika spojená se zamýšlenou transakcí.

Due diligence, neboli komplexní analýza společnosti v současné době nabývá stále více na významu v souvislosti s rozvojem kapitálových transakcí. Provedení due diligence má pro kupujícího (investora) nebo i pro prodávajícího zásadní význam. Poskytne totiž všechny podstatné informace o společnosti a rizicích s ní spojených pro investora nebo prodávajícího. Prostřednictvím due diligence je možné identifikovat skutečnosti mající vliv na cenu transakce.

Prostřednictvím due diligence Vám zajistíme základní informace o všech významných rizicích z vybraných oblastí spojených s prověřovaným subjektem, aby Vaše společnost neutrpěla žádné významné dodatečné výdaje po provedení akvizice, které by vyplynuly z neznalosti těchto rizik.

Obvykle provádíme Due Diligence v oblasti

 • Finanční
 • Daňové
 • Právní

Finanční Due Diligence obvykle zahrnuje:

 • ověření spolehlivost finančních informací předávaných prodávajícím
 • poskytnutí relevantních informací o jednotlivých složkách majetku, závazků a výsledku hospodaření včetně analýzy vlastnictví a ocenění významných položek
 • ověření případného předlužení nebo insolvence společnosti
 • analýzu ukazatelů Working Capital a EBITDA.

Daňové Due Diligence má za cíl postihnout

 • významná rizika doměření daně v budoucích letech ze strany správce daně.
 • prověření využitelnosti daňových ztrát

Daňovou analýzu zaměřujeme především na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty, které představují největší daňové riziko. Jsme schopni přizpůsobit analýzu plně Vašim požadavkům a prověřit i další oblasti daní (daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, silniční daň, spotřební daň, daň z příjmů fyzických osob).

Právní Due Diligence 

Právní Due Diligence vyhodnotí veškerá stávající i potenciální právní rizika akvizice, především rizika z možných soudních sporů a dříve provedených transakcí. Pokud je to možné, analyzujeme i obsah korespondence s právníky a zápisy z jednání orgánů společnosti. Výsledkem práce pak je popis zásadních právních rizik a případně nástin jejich možného řešení. Pokud jsou k tomu zpřístupněny veškeré podklady, je možné provést např.:

 • Prověření významných záruk, zástav a zajištění společnosti a jejími dcerami, zvláště pak záruky ve prospěch třetích osob.
 • Prověření potenciálních nároků třetích osob vůči společnosti.
 • Prověření rizik ze soudních sporů (současných i potenciálních).
 • Prověření významných obchodních kontraktů (smluv s dodavateli a odběrateli)
 • Prověření vztahů společnosti k užívaným nemovitostem
 • Prověření nájemních smluv (zvláště z hlediska jejich vypověditelnosti a sankcí plynoucích z jejich vypovězení) a předkupních práv, která případně váznou na majetku
 • Prověření kolektivní smlouvy se zaměřením na dohodnuté odstupné a dohodnutý růst mezd).

Metodika a postup

Zaměření Due Diligence se liší v závislosti na individuálních požadavcích a záměrech objednavatele. Velkou péči proto věnujeme již konkretizaci objednávky klienta a tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, tak aby nadměrně nezatěžovaly klienta ani personál prověřované společnosti. Dle požadavků klienta můžeme due diligence provádět jak v součinnosti se zaměstnanci prověřované společnosti, nebo případně i v režimu určitého stupně utajení.

Finanční Due Diligence provádíme postupně podle významnosti jednotlivých položek majetku a závazků, případně i nákladů a výnosů. Stav majetku a závazků ověřujeme k předem stanovenému datu. Případnou prověrku nákladů a výnosů provádíme analýzou jejich vývoje obvykle za poslední tři účetní období.

V rámci daňového Due Diligence se obvykle zaměřujeme na poslední tři daňová období, v případě Vaší potřeby je však možné tento rozsah i rozšířit.

Právní Due Diligence představuje analýzu významné korespondence s právníky a zápisů z jednání orgánů společnosti, významných smluv a obchodních kontraktů, vztahů k užívanému majetku a zjištění existence soudních sporů, nároků třetích osob a zajištění, zástav či záruk, a to v rozsahu podle potřeby.

Co klient obdrží

Výstupem due diligence pro Vás bude zpráva obsahující rekapitulaci veškerých významných informací a rizik a analytické tabulky k vývoji základních ukazatelů.

Součástí závěrečné zprávy může být i doporučení či návrh řešení významných rizik.

Základní podklady k provedení Due Diligence

K provedení Due Diligence jsou nezbytné následující základní podklady:

 • Výroční zprávy a účetní závěrky prověřované společnosti za poslední 3 roky
 • Zprávy auditora prověřované společnosti za poslední 3 roky
 • Konečné obratové předvahy prověřované společnosti za poslední 3 roky
 • Účetní výkazy a obratové předvahy k datu provedení due diligence
 • Daňová přiznání k dani z příjmů prověřované společnosti za poslední 3 zdaňovací období včetně podkladových materiálů
 • Zprávy z kontrol finančního úřadu
 • Stručný přehled historie prověřované společnosti
 • Organizační struktura prověřované společnosti
 • Seznam největších odběratelů a dodavatelů prověřované společnosti
 • Soupisy veškerého majetku prověřované společnosti k datu provedení due diligence
 • Saldokonta odběratelů a dodavatelů prověřované společnosti k datu provedení due diligence
 • Podklady k tvorbě opravných položek a odpisům pohledávek
 • Finanční plán prověřované společnosti
 • Aktuální výpisy z katastru nemovitostí prověřované společnosti, včetně katastrálních map
 • Aktuální úvěrové smlouvy prověřované společnosti, včetně souvisejících zástavních smluv
 • Aktuální nájemní a leasingové smlouvy prověřované společnosti
 • Aktuální pojistné smlouvy prověřované společnosti
 • Soupis přijatých dotací za posledních 5 let
 • Přehled používaných ochranných známek a patentů
 • Platné stanovy prověřované společnosti
 • Zápisy z valných hromad (představenstva, dozorčí rady) prověřované společnosti
 • Platná kolektivní smlouva
 • Přehled podnikatelských oprávnění prověřované společnosti
 • Přehled aktuálních soudních sporů, exekučních řízení a sankčních správních řízení
 • Přehled významných odběratelských a dodavatelských smluv
 • Přehled dalších významných smluv
Zpět na výpis služeb

Podnikové finance

Rádi Vám pomůžeme!

David

Ing. David Hrazdíra

Partner

+420 604 219 917

d.hrazdira@kreston.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti